Acesta este un DRAFT al Strategiei de organizare și funcționare a REȚELEI RO TSA din care faceți deja parte. Avem cu rugămintea de a ne transmite AICI PE FORUM TOATE OBSERVAȚIILE dvs. până pe data de 17 ianuarie. Mulțumim!

Moderator: Raiu Sergiu

de caius -Reprezentant ONG
#23
Cuprins
I.Context RO TSA
1.1 Misiune
1.2 Obiective
II. Funcționare RO TSA
II.1 Management organizațional
II.2 Management financiar
II.3 Managementul comunicării
II.4 Procedura de aderare la RO TSA
III. Rezultate așteptate și indicatori
IV. Membrii fondatori RO TSA

I.Context RO TSA
Rețeaua națională de ONG-uri cu rol in domeniul furnizarii de servicii integrate si personalizate(sociale, educaționale și de sănătate) adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist(TSA) și al familiilor acestora – RO TSA, este o structură asociativă fără personalitate juridică la inițiativa Asociației HELP AUTISM, în cadrul ,,Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)” , proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).
Rețeaua RO TSA reunește organizații neguvernamentale active din România, care sunt interesate de lucrul împreună și s-a constituit prin voința de asociere liber exprimată a 40 de membri, parteneri în proiect, potrivit acordurilor de colaborare semnate și asumate, din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
Reteaua funcționează în prezent ca uniune informală, neinstituționalizată, deschisă pentru noi membri, creată cu scopul consolidării și creșterii capacității rețelei de ONG-uri cu rol in domeniul furnizarii de servicii integrate si personalizate(sociale, educaționale și de sănătate) adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist(TSA) și al familiilor acestora, precum și în ideea promovării acestora prin parteneriate eficiente și proiecte comune, astfel încât să devină unul dintre actorii influenți în acest domeniu.

1.1 Misiune

Rețeaua își propune să contribuie la întărirea capacității organizațiilor neguvernamentale din România de a acționa în domeniul furnizării de servicii integrate si personalizate (sociale, educaționale și de sănătate) adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist(TSA) și al familiilor acestora, pentru atingerea următoarelor scopuri:
a) Promovarea implicării organizațiilor neguvernamentale din România în politica locală, regională, națională, pentru dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist(TSA) și al familiilor acestora.
b) Inițierea de grupuri interministeriale și parlamentare în vederea îmbunătățirii legislației din domeniul TSA. Conștienizarea decidenților privind situația existentă și importanța dezvoltării serviciilor pentru copii cu TSA ca mijloc de incluziune și combatere a sărăciei.
c) Sprijinirea organizațiilor neguvernamentale din România de a contribui efectiv la dezvoltarea sustenabilă în comunitate a acestor tipuri de servicii.
d) Advocacy pentru crearea și îmbunătățirea unor mecanisme de finanțare a serviciilor specializate integrate adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor lor, de către autoritățile locale și centrale.
e) Contientizarea cetățenilor privind situația existentă și importanța dezvoltării serviciilor pentru copii cu TSA ca mijloc de incluziune și combatere a sărăciei.

Așadar, valorile care guvernează activitatea Rețelei RO TSA sunt: parteneriat, încredere, egalitate, profesionalism, angajament, perseverență, implicare activă, inovare și are la bază principii de: susținere și suport reciproc, autonomia organizațiilor membre, transparență.
1.2 Obiectivele RO TSA

În vederea îndeplinirii misiunii sale RO TSA își propune:
a) Să reprezinte interesele comune ale membrilor săi în domeniul furnizării de servicii integrate si personalizate(sociale, educaționale și de sănătate) adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist(TSA) și al familiilor acestora, la nivel local, regional și național și internațional.
b) Să fie o voce unitară în comunitate în domeniul acestor tipuri de servicii.
c) Să ajute la dezvoltarea de servicii socio-medicale adecvate nevoilor identificate și care să asigure acces facil, asistență de calitate tuturor copiilor diagnosticați cu TSA.
d) Să inițieze și să sprijine realizarea de politici publice în domeniul TSA.
e) Să consolideze și să influențeze îmbunătățirea cadrului legislativ actual.
f) Să monitorizeze instituțiile publice cu activitate în domeniu.
g) Să sprijine membri Rețelei RO TSA în stabilirea/menținerea legăturilor cu instituțiile din domeniu în plan local, regional și național.
h) Advocacy pentru crearea și îmbunătățirea unor mecanisme de finanțare a serviciilor specializate integrate adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor lor, de către autoritățile locale și centrale.
i) Să furnizeze membrilor informații privind domeniul serviciilor integrate si personalizate (sociale, educaționale și de sănătate) adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist(TSA) și al familiilor acestora.
j) Să faciliteze schimbul de informații și procesul de învățare reciprocă între membri rețelei.
k) Să sprijine profesionalizarea și dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu tulburări din spectrul autist(TSA) și al familiilor acestora.
l) Să conștientizeze comunitatea privind importanța dezvoltării și diversificării serviciilor pentru copii cu TSA și al familiilor acestora.
m) Să coopereze cu autoritățile publice locale și centrale și cu alte instituții din domeniu social, medical, educațional, ocupare, ș.a..
n) Să contribuie cu expertiza si experiență la crearea de politici publice , strategii și acte legislative în domeniul serviciilor destinate copiilor cu tulburări din spectrul autist(TSA) și al familiilor acestora.
o) Să coopereze în mod activ cu partenerii similari internaționali pe teme legate de domeniul TSA.
p) Să promoveze accesul membrilor săi la modalitățile de finanțare naționale, ale UE și la oportunități de întărire a capacității organizațiilor de a acționa în domeniul serviciilor destinate copiilor cu tulburări din spectrul autist(TSA) și al familiilor acestora.
CAP.II – Funcționarea RO TSA

II.1 Management organizațional

Rețeaua are următoarele organe de conducere:
a. Adunarea Generală
b. Consiliul Director

a) Adunarea Generală
Adunarea Generală este organul de conducere al rețelei și este alcătuit din totalitatea membrilor cu drept de vot.
Atribuțiile Adunării Generale sunt:
- Stabilește strategia și obiectivele generale ale Rețelei RO TSA.
- Aprobă strategia rețelei la propunerea Consiliului Director.
- Decide admiterea și excluderea membrilor din rețea.
- Alege și revocă membri Colegiului Director
- Decide înființarea de filiale și alte structuri teritoriale
- Decide afilierea la organizatii similare
- Decide dizolvarea si lichidarea rețelei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor rămase după lichidare.

Adunarea Generală se intrunește anual în ședință ordinară și oricând este necesar în ședință extraordinară.
Adunarea Generală extraordinară este convocată la inițiativa președintelui Consiliului Director sau a cel puțin doi membri ai Consiliului Director, alții decât președintele, sau la cererea unui sfert dintre membrii cu drept de vot.
Adunarea Generală este prezidată de președinte sau, în lipsa acestuia, de un alt membru al Consiliului Director desemnat de presedinte.
Consiliul Director este responsabil pentru organizarea ședintelor Adunarii Generale și ia toate măsurile necesare pentru a anunța din timp membrii rețelei.
Ordinea de zi este propusă de cei care au inițiativa convocării, este centralizată de Consiliul Director, iar fiecare membru poate aduce propuneri de completare. Ordinea de zi este aprobată la începutul ședinței.

Adunarea Generală - ordinară sau extraordinară - este statutar constituită în prezența și cu participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot. Fiecare ONG membru cu drept de vot este obligat să delege prin mandat o persoană cu drept de decizie pentru participare la Adunarea Generală. În cazul în care nu poate participa la Adunarea Generală, o organizație membră are dreptul să mandateze reprezentantul altei organizații membre pentru a o reprezenta la Adunarea Generală.
Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toți membrii Rețelei, chiar și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Modalitatea de vot este votul deschis, cu excepția cazurilor când Adunarea Generală hotărăște altfel și cu excepția alegerii membrilor Consiliului Director când votul este secret.
Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-o minută a ședinței, întocmirea acesteia revenind Secretariatului tehnic.

b) Consiliul Director
Consiliul Director este organul executiv de conducere și administrare a rețelei și asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Consiliul Director este compus dintr-un numar impar de membri, în numar de cel putin 7 persoane (președinte, 2 vicepresedinti si 4 membri).
Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.
Membrii Consiliului Director și președintele acestuia sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală.
Președintele, sau în lipsa acestuia, vicepreședintele, reprezintă Rețeaua RO TSA față de terțe persoane. Pentru desfășurarea corespunzătoare a activității Rețelei RO TSA, Consiliul Director înființează un secretariat tehnic în subordinea sa.
Consiliul Director se reunește semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea scrisă a Președintelui, a Vicepreședintelui sau a Cenzorului.
Consiliul Director își va exercita prerogativele în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membri, iar deciziile vor fi adoptate cu majoritate simplă. În caz de egalitate, votul Președintelui este decisiv.
Minutele ședințelor Consiliului Director se vor consemna intr-un registru prin grija Secretariatului Tehnic. Minuta/le se comunică tuturor membrilor Rețelei RO TSA în termen de 10 zile calendaristice.
Membrii Consiliului Director nu vor fi remunerați pentru activitatea exercitată în cadrul Consiliului Director.
Consiliul Director are următoarele atribuții:
- Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară.
- Asigură aducerea la îndeplinire a scopului și obiectivelor Rețelei.
- Propune Adunării Generale admiterea și excluderea membrilor Rețelei.
- Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

c) Secretariatul Tehnic
Organul de execuție al Rețelei RO TSA este Secretariatul tehnic.
Secretariatul tehnic pe perioada proiectului ,,Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)” , proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) este asigurat de Asociația Help Autism.

Secretariatul Tehnic are următoarele atribuții
- Organizează Adunarea Generală
- Centralizează informațiile pentru raportul anual
- Centralizează informațiile de le grupurile de lucru
- Comunică cu exteriorul și reprezintă Rețeaua RO TSA în diferite situații

d) Președintele
Președintele Consiliului Director este și președintele Rețelei RO TSA.
Președintele și Vicepreședintele sunt aleși pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinoirii mandatului și au următoarele atribuții:
- Președintele conduce activitatea și lucrările Consiliului Director.

- Președintele prezidează ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director.
- Președintele reprezintă Rețeaua RO TSA în raporturile cu terții.

- Președintele semnează actele și documentele adoptate de organelle Rețelei RO TSA.

- Președintele urmărește și asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor, documentelor și măsurilor stabilite de Consiliul Director.


- Președintele exercită orice alte atribuții, dacă acestea sunt de natură să asigure realizarea scopului Rețelei.


În caz de indisponibilitate temporară în vederea îndeplinirii atribuțiilor , Președintele poate da mandate Vicepreședintelui, precizănd în scris sfera, durata și limitele de competență ale acestuia.

e) Grupurile de lucru
Modul de lucru în Rețeaua RO TSA se face prin participarea organizațiilor membre în grupuri de lucru, în care au posibilitatea să discute și să implementeze Planul de Acțiuni al Rețelei.
Vor fi organizate departamente pentru Evaluare legislativă, Monitorizare legislativă, precum și Monitorizarea măsurilor cuprinse în Planul operațional de acțiuni.

II.2 Management financiar

Acest subcapitol stabilește politica și procedurile utilizate de Rețeaua RO TSA pentru strângerea fondurilor necesare derulării activității proprii.
În perioada 2018 – 2019, activitatea Rețelei RO TSA va fi susținută din cadrul proiectului,,Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)” , proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), proiect care facilitează de altfel înființarea Rețelei RO TSA, managementul financiar fiind asigurat din proiect.
Fondurile strânse vor fi utilizate preponderent pentru:
- Evenimente interne: Adunarea Generală, ședințe ale Consiliului Director, întâlniri ale grupurilor de lucru, seminarii, cursuri de formare

- Evenimente externe: participare conferințe, seminarii, cursuri de formare, ș.a.

- Materiale de vizibilitate

II.3 Managementul comunicării

Comunicarea internă, împreună cu comunicarea în alte medii, participări și organizări de dezbateri, conferințe, etc , influențează felul în care este percepută Rețeaua RO TSA. De aceea la construirea imaginii Rețelei RO TSA contribuie fiecare membru, fiecare voluntar.
Relațiile dintre membrii Rețelei RO TSA sunt dominate de respect și profesionalism.
Comunicarea internă nu este pe cale ierarhică fiind asigurat accesul la informație pentru toți membrii Rețelei RO TSA.
Dintre mijloacele specifice de comunicare internă, în cadrul Rețelei RO TSA sunt utilizate întâlnirile periodice, informările scurte prin email, Skype sau alte medii.

II.4 Procedura de aderare la Rețeaua RO TSA

Aderarea la Rețeaua RO TSA se face pe bază de invitație realizată de către unul sau mai mulți membri ai Rețelei, care girează și sprijină organizația interesată să devină un membru activ, cu drepturi depline în cadrul Rețelei.
Poate dobândi calitatea de membru activ, prin decizia Adunării Generale, orice organizație neguvernamentală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
- Activează în domeniul furnizării serviciilor specializate integrate adresate copiilor cu TSA și familiilor lor.
- Funcționează pe baza legislației române in vigoare.
- Este neafiliată politic.
- Aderă la scopul și obiectivele Rețelei.
- Este transparentă în activitatea sa și în relația cu partenerii săi.

Drepturi ale membrilor Rețelei

- Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Rețelei RO TSA.
- Să participe la luarea deciziilor cu privire la strategia de dezvoltare a Rețelei RO TSA și la completarea planului de acțiune.


- Să ia parte la activitățile Rețelei, să participe la discuțiile și dezbaterile privind îndeplinirea obiectivelor Rețelei, să-și exprime liber părerile în toate problemele privind activitatea Rețelei.
- Să fie desemnați ca reprezentanți ai Rețelei.
- Să beneficieze de acțiunile și activitățile organizate de Rețea.
- Să fie informați în mod regulat despre activitățile inițiate și desfășurate de Rețeaua RO TSA


Obligații ale membrilor Rețelei

a) Să participe la activitățile Rețelei și să contribuie la dezvoltarea acesteia sub toate aspectele sale.
b) Să respecte hotărârile Adunării Generale.
c) Să contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate, implicându-se în grupurile de lucru și departamentele constituite în cadrul Rețelei RO TSA.
d) Să nu aducă atingere, printr-o acțiune sau inacțiune, imaginii Rețelei.

Pierderea calității de membru al Rețelei

a) Membru renunță expres la această calitate printr-o notificare adresată Consiliului Director. Adunarea Generală ordinară a Rețelei ia act de încetarea calității de membru și dispune modificările necesare.
b) Membrul își încetează activitatea prin dizolvare, calitatea de membru încetând de drept la data hotărârii de dizolvare.
c) Membrul este exclus, prin hotărârea Adunării Generale pentru următoarele motive: neparticiparea la trei Adunări Generale consecutive sau încălcarea gravă a prezentei strategii de organizare și funcționare a Rețelei. Pierderea calității se realizează prin hotărâre a Adunării Generale pe bază de probe.
d) La cererea proprie un membru activ se poate autosuspenda pe o perioadă de maxim un an cu renunțarea la drepturile și obligațiile de membru activ.

Rezultate așteptate și indicatori

Ca urmare a implementării eficiente a prezentei Strategii și a Planului de acțiune, (pe perioada implementării proiectului), vor fi atinse următoarele rezultate:

I.Creșterea capacității ONG-urilor de la nivel național de a formula politici publice
Indicatori:
Formarea rețelei RO TSA și funcționarea acesteia conform strategiei propuse.

II.Consolidarea cadrului legislativ (național) actual prin îmbunătățirea acestuia.
Indicatori:

Să inițieze, să propună și să sprijine realizarea de politici publice alternative în domeniul TSA, precum și pentru legislația adiacentă acestuia.

IV. Membrii fondatori RO TSA

Membrii fondatori ai RO TSA sunt:
REGIUNEA VEST
1. ASOCIAȚIA „CASA FAENZA” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ
2. ASOCIAȚIA ORIZONTURI SENINE, DEVA, JUD. HUNEDOARA
3. ASOCIAȚIA RESURSE UMANITARE SPERANȚA (A.R.U.S), TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ
4. ASOCIAȚIA „ALEX, RADU ȘI AUTISMUL”, TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ
5. ASOCIAȚIA „AUTISM HELPING HANDS”, PETROȘANI, JUD. HUNEDOARA
6. ASOCIAȚIA „AUTISM LUMEA MEA”, HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA
7. ASOCIAȚIA „COPII ȘI ZÂNE”, TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

REGIUNEA NORD VEST
8. ASOCIAȚIA „DOG ASSIST”, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ
9. ASOCIAȚIA BELIEVE, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ
10. ASOCIAȚIA AUTISM, PRIETENIE, TERAPIE, (A.P.T.) CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ
11. ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA, CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI MOTORII, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ
12. ASOCIAȚIA „COLABORĂM, EDUCĂM, SPRIJINIM”, ORADEA, JUD. BIHOR
13. ASOCIAȚIA „S.O.S. AUTISM”, ORADEA, JUD. BIHOR
14. ASOCIAȚIA „AUTISM BAIA MARE”, JUD. MARAMUREȘ
15. ASOCIAȚIA „AUTISM TRANSILVANIA”, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ
16. ASOCIAȚIA „AUTISM CÂMPIA TURZII”, JUD. CLUJ
17. FUNDAȚIA INOCENȚI, BISTRIȚA-NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA
18. ASOCIAȚIA CARITAS, CENTRUL DE REABILITARE „SF. IOSIF”, SATU MARE, JUD. SATU MARE
19. ASOCIAȚIA SURORILE DE CARITATE „SF. VICENȚIU”, SATU MARE, JUD. SATU MARE
20. ASOCIAȚIA „SF. BENEDICT” PENTRU AUTISM, SATU MARE, JUD SATU MARE

REGIUNEA NORD EST
21. ASOCIAȚIA „ÎȚI ARĂT CĂ POT”, IAȘI, JUD. IAȘI
22. ASOCIAȚIA „ZBOR DE FLUTURI”, IAȘI, JUD. IAȘI
23. ASOCIAȚIA „SURASUL ALBASTRU”, IAȘI, JUD. IAȘI
24. ASOCIAȚIA „PAPILLON CLINIQUE”, BACĂU, JUD. BACĂU
25. ASOCIAȚIA „SUFLETE ALBASTRE”, BOTOȘANI, JUD. BOTOȘANI
26. ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COPIILOR CU AUTISM DIN JUDEȚUL BOTOȘANI, JUD. BOTOȘANI
27. ASOCIAȚIA DE SPRIJINIRE A PERSOANELOR CU AUTISM, (A.S.P.A.) SUCEAVA, JUD. SUCEAVA
28. ASOCIAȚIA EDUCATORILOR SUCEVENI, SUCEAVA, JUD. SUCEAVA
29. ASOCIAȚIA BLIJDORP ROMÂNIA, SUCEAVA, JUD. SUCEAVA

REGIUNEA SUD EST
30. ASOCIAȚIA „ART MUSIC FOR PEOPLE”, CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA
31. ASOCIAȚIA „BĂRCUȚA FERMECATĂ” CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA
32. ASOCIAȚIA „MÂINI ÎNTINSE”, TULCEA, JUD. TULCEA
33. ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR ANTREPRENORI, TULCEA, JUD. TULCEA
34. ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PSIHOLOGIE DELTA DUNĂRII”, TULCEA, JUD. TULCEA

REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV
35. ASOCIAȚIA „NEW ODYSSEY”, BUCUREȘTI
36. ASOCIAȚIA DE TARAPIE COMPORTAMENTAL APLICATĂ (A.T.C.A.), BUCUREȘTI
37. ASOCIAȚIA PENTRU TERAPIE UMANIST COMPORTAMENTALĂ „SUNT SPECIAL”, BUCUREȘTI
38. ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA COPIILOR CU AUTISM DIN ROMÂNIA „HORIA MOȚOI”, BUCUREȘTI
39. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE TERAPII ÎN AUTISM ȘI ADHD, BUCUREȘTI
40. ASOCIAȚIA „CENTRUL DE INTERVENȚIE ÎN RECUPERAREA AUTISMULUI”, C.I.R.A., BUCUREȘTI
41. ASOCIATIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI GAVRIIL, PANTELIMON, JUD. ILFOV
42. ASOCIAȚIA „PRIETENIA” PANTELIMON, JUD. ILFOV

REGIUNEA SUD MUNTENIA
43. ASOCIAȚIA „LASĂ-MĂ SĂ-ȚI AUD GLASUL”, ALBEȘTII DE ARGEȘ, CURTEA DE ARGEȘ, JUD. ARGEȘ
44. ASOCIAȚIA „CREĂM VIITORUL ÎMPREUNĂ”, PITEȘTI, JUD. ARGEȘ
45. ASOCIAȚIA „START PENTRU AUTISM”, CÂMPULUNG, JUD. ARGEȘ
46. ASOCIAȚIA „AI VOINȚĂ, AI PUTERE”, OLTENIȚA, JUD. CĂLĂRAȘI
47. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.), FILIALA FETEȘTI, CENTRUL DE ZI „LUCIA”, JUD. IALOMIȚA
48. ASOCIAȚIA COPIILOR ȘI ADULȚILOR CU AUTISM, ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
49. ASOCIAȚIA PRO MISIUNEA SOCIALĂ, TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA
50. ASOCIAȚIA PENTRU COPII CU AUTISM, CENTRU „EMA”, SLOBOZIA, JUD. IALOMIȚA
51. ASOCIAȚIA „CENTRUL LOGOPICI”, SLOBOZIA, JUD. IALOMIȚA


REGIUNEA SUD VEST
52. ASOCIAȚIA „NAGUAL”, SLATINA, JUD. OLT
53. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.), FILIALA CRAIOVA, JUD. DOLJ
54. ASOCIAȚIA DE TERAPIE INTEGRATIVĂ PENTRU COPIII CU AUTISM - DANIEL (A.T.I.C.A.-DANIEL), CRAIOVA, JUD. DOLJ
55. ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC (A.S.C.H.F.-R.) FILIALA RÂMNICU VÂLCEA
56. ASOCIAȚIA „ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM VIAȚA” TÂRGU-JIU, JUD. GORJ
57. CABINET PSIHOLOGIC ELENA LOREDANA MIHAELA, DROBETA TURNU-SEVERIN, JUD. MEHEDINȚI

REGIUNEA CENTRU
58. ASOCIAȚIA DICTA, BRAȘOV, JUD. BRAȘOV
59. ASOCIAȚIA „UITE CUM CRESC”, BRAȘOV, JUD. BRAȘOV
60. ASOCIAȚIA „ALBERT ȘI ZÂMBETE”, BRAȘOV, JUD. BRAȘOV
61. ASOCIAȚIA „RAZĂ DE SPERANȚĂ”, BRAȘOV, JUD. BRAȘOV
62. ASOCIAȚIA MIND AUT, SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
63. FUNDAȚIA ALPHA TRANSILVANĂ, TÂRGU MUREȘ, JUD. MUREȘ
64. ASOCIAȚIA RAUL COSMIN PENTRU COPII ȘI TINERI CU DIZABILITĂȚI, CUGIR, JUD. ALBA
65. ASOCIAȚIA „PROSPERITAS VITAE” SÂNMARTIN, MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA
66. ASOCIAȚIA „AUT HELP” MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITANotă – În urma aplicării criteriilor de selecție vor fi identificate cele 40 de ONG-uri
care vor constitui Rețeaua RO TSA, urmând ca restul până la 57 să fie invitate să adere la această structură, cu statut de observator.
#39
Responsabilitatea medicilor de familie. Lipsa informațiilor corecte duce la o repartizare incorecta în clase. În învățământul preșcolar sa u primar ajung sa fie repartizati mai mulți copiii cu aceeași deficienta. Acest lucru îngreunează integrarea și șansă de recuperare. Medicul de familie ar trebui sa fie obligat sa își asume ceea ce scrie pe adevăru ta medicala. Mulți scriu clinic sănătos. Deși exista un certificat de handicap. O rețea la nivelul fiecărui județ, o baza de data la care sa aibă acces ministerul învățământului, protecția copilului și centrul de sănătate mintala. Astfel copiii pot fi monitorizați și repartizarea pe grupe poate fi una corecta. Din moment ce copiii sunt înscriși în aceeasi grupa greu se găsesc alte soluții de repartizare.

Mai puternici pentru copiii cu autism!